Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Hội nghị CBCC năm học 2014-2015

Hội nghị CBCC năm học 2014-2015

  • TTCM tổ Lý-KTCN phát biểu

  • TTCM tổ Tiếng Anh phát biểu

  • TTCM tổ Hóa-Sinh-KTNN phát biểu

  • Thấy Đặng Phước Mỹ - P.GĐ Sở phát biểu chỉ đạo

  • Thấy Đặng Phước Mỹ - P.GĐ Sở phát biểu chỉ đạo

  • Thầy Nguyễn Ngọc Hiền - P.HT phát biểu