Dạy tức là học hai lần''

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Hội nghị CBCC năm học 2014-2015

Hội nghị CBCC năm học 2014-2015

  • TTCM tổ Lý-KTCN phát biểu

  • TTCM tổ Tiếng Anh phát biểu

  • TTCM tổ Hóa-Sinh-KTNN phát biểu

  • Thấy Đặng Phước Mỹ - P.GĐ Sở phát biểu chỉ đạo

  • Thấy Đặng Phước Mỹ - P.GĐ Sở phát biểu chỉ đạo

  • Thầy Nguyễn Ngọc Hiền - P.HT phát biểu