Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chi bộ - Học tập và công tác xây dựng Đảng » Văn bản - Nghị quyết

Văn bản - Nghị quyết

Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
(Ban hành kèm theo Công văn số 266 - CV/BTGTU, ngày 28/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)