Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin hoạt động

Tin hoạt động

Cập nhật lúc : 11:34 16/10/2018  

Kế hoạch Hội thi GVDG cấp trường, năm học 2018-2019


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT ĐẶNG TRẦN CÔN

 

Số: 19/KH-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

 TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018 - 2019


Căn cứ thông tư số 21/2010/TT-BGD-ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 2072/SGDĐT-GDTrH, ngày 31/8/2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 của nhà trường;

Trường THPT Đặng Trần Côn xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2018–2019 là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường.

1. Mục đích Hội thi

- Tuyển chọn và công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu của Hội thi

- Hội thi này được tổ chức đối với tất cả các môn trong Chương trình giáo dục phổ thông của nhà trường.

- Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

- Bài kiểm tra năng lực:

+ Làm 01 bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan về hiểu biết chung về giáo dục (Tìm hiểu Thông 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và phương án, cách thức thi THPT QG năm 2017 và các năm tiếp theo).

+ Làm một đề kiểm tra học kỳ (bao gồm: ma trận, đề và đáp án) theo đặc trưng bộ môn (chỉ làm một phần của đề).

Riêng giáo viên dự thi môn Thể dục, Quốc phòng, yêu cầu này được thay thế bởi 01 sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá trong thời gian 2 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi (Có nhận xét, đánh giá của TCM và Ban giám hiệu nhà trường)

- Thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình giảng dạy toàn cấp tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

(Đối với tiết tự chọn: Giáo viên được chọn bài trong khung chương trình do Ban tổ chức Hội thi xác định tại thời điểm diễn ra Hội thi; các tổ lập danh sách đăng ký bài dạy tự chọn của từng giáo viên và nộp cho Ban tổ chức theo thời gian quy định. Đối với bài bốc thăm: giáo viên phải bốc thăm chọn tiết học, lớp để dự thi).

2. Hình thức thi

- Bốc thăm đề (bao gồm: ma trận, đề và đáp án) kiểm tra học kỳ theo đặc thù bộ môn (ví dụ có thể là đề tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên). Hoặc đăng ký làm một đồ dùng dạy học;

- Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian là 01 tuần trước thời điểm thi giảng.

(Giáo viên được sử dụng các phương tiện, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ giảng; không được phép nhờ người khác hỗ trợ trong giờ thi giảng)

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

1. Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10 (là điểm trung bình của bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan về hiểu biết chung về giáo dục và làm đề kiểm tra học kỳ), theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi có từ 02 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

2. Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Sở GD&ĐT (thực hiện theo công văn số 2575/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2015 của Sở GD&ĐT). Mỗi bài thi giảng có từ 03 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo có thể gặp gỡ giáo viên dự thi và CBQLGD để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.

Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

Tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường THPT Đặng Trần Côn. Tổ chuyên môn rà soát để mỗi môn phải có ít nhất 01 giáo viên dự thi.

2. Điều kiện dự thi

Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao.

Ngoài các điều kiện trên còn phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian và địa điểm

Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 17/11/2018. Tại Trường THPT Đặng Trần Côn

2. Kinh phí

Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi chi theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

VI. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thành phần

Trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên.

            - Ông: Lê Vinh                    - Hiệu trưởng                   - Trưởng ban

            - Ông: Nguyễn Ngọc Hiền   - P.Hiệu trưởng, CTCĐ   - P.Trưởng ban

            - Bà: Văn Thị Năm               - P.Hiệu trưởng                - Ủy viên

            - Ông: Phạm Văn Thành      - P.Hiệu trưởng                 - Ủy viên

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi

Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi: Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức; Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị phục vụ, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện đảm bảo; Soạn thảo chương trình hoạt động, nội quy và lịch thi; Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả; Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho Hội thi, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý theo quy định và các nhiệm vụ khác liên quan; Quyết định cơ cấu giải thưởng của Hội thi.

VII. BAN GIÁM KHẢO HỘI THI

Hiệu trưởng trường THPT Đặng Trần Côn ra quyết định thành lập Ban Giám khảo Hội thi (có văn bản kèm theo).

1. Thành phần

Trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên (có văn bản kèm theo).

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban giám khảo

- Coi thi, chấm bài thi kiểm tra năng lực theo lịch của Ban tổ chức.

- Dự giờ, trao đổi, nhận xét, đánh giá bài giảng của giáo viên.

VIII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG

1. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau

- Bài thi kiểm tra năng lực đạt ≥ 7,5 điểm;

- 02 bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi; có tổng điểm 2 bài  ≥ 155/200 điểm.

2. Khen thưởng

- Trong số giáo viên dạy giỏi tại Hội thi, Ban tổ chức chọn một số giáo viên đạt kết quả cao nhất để xếp giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích của Hội thi.

- Giáo viên đạt giải Ba trở lên được nhận giấy chứng nhận của Hiệu trưởng và phần thưởng của Hội thi.

 

            Trên đây là kế hoạch của Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2018-2019 của trường THPT Đặng Trần Côn. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo với Ban tổ chức để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Ban tổ chức (để chỉ đạo);

- Công đoàn cơ sở (để phối hợp);

- Tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Lưu: VT, website.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Hiền

Số lượt xem : 1612

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác